ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

71 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ความคุ้มครอง(Coverage) แผน 1 (Plan 1)

1.การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000

 (Accidental Bennefil Loss of life caused by accident)

2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                          500,000

 (Medical Expense Due Accident)

 2.1 ขยายความคุ้มครองเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                          60,000

รวมอยู่ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

(Extend Medical Expense for Food Poisoning under limit of Medical Expense

due to accident item 2)

3.วงเงินรับผิดชอบสูงสุด (ต่อุบัตเหตุแต่ละครั้ง)                                     50,000,000

(Limit of Liability per accident)

4.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก                                                 ไม่คุ้มครอง

(Personal Liability)

   -ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้ง                                                   ไม่เกิน 20 วัน

   -จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ                                                           200 ท่าน

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

     (Nember of travelers per year)                              (Premium/person)

           100-199                                                               34 บาท

          200-3,000                                                            31 บาท

         3,001-10,000                                                          30 บาท

         10,000-30,000                                                        24 บาท

         30,001 ขึ้นไป                                                           20 บาท

 

ความคุ้มครอง(Coverage) แผน 2 (Plan 2)

1.การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000

 (Accidental Bennefil Loss of life caused by accident)

2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                          500,000

 (Medical Expense Due Accident)

 2.1 ขยายความคุ้มครองเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                          60,000

รวมอยู่ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

(Extend Medical Expense for Food Poisoning under limit of Medical Expense

due to accident item 2)

3.วงเงินรับผิดชอบสูงสุด (ต่อุบัตเหตุแต่ละครั้ง)                                     50,000,000

(Limit of Liability per accident)

4.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก                                                      100,000

(Personal Liability)

   -ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้ง                                                   ไม่เกิน 20 วัน

   -จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ                                                           200 ท่าน

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

     (Nember of travelers per year)                              (Premium/person)

           100-199                                                               39 บาท

          200-3,000                                                            36 บาท

         3,001-10,000                                                          35 บาท

         10,000-30,000                                                        29 บาท

         30,001 ขึ้นไป                                                           25 บาท

หมายเหตุ :

1.บริษัทฯ จะขยายความคุ้มครองให้เป็นพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคือ

 1.1 การเล่นสกี,การดำน้ำแบบ Snorkeling,ผู้โดยสารเรือเร็ว (Speed Boat),บานาน่าโบท,เจ็ทสกี,

เรือลากร่ม,และชีวอร์กเกอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์

 1.2 ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป้นพิษเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 60,000 บาท ต่อท่าน ภายใต่วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุข้อ 2

2.เบี้ยประกันขยายความคุ้มครองถึงการดำน้ำลึก (Scuba Diving) เป็นดังนี้

แผน 3 (รวม Scuba)

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

     (Nember of travelers per year)                              (Premium/person)

             200-3,000                                                        62 บาท

           3,001-10,000                                                       60 บาท

        10,000-30,000                                                        48 บาท

         30,001 ขึ้นไป                                                           40 บาท

แผน 4 (รวม Scuba)

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

     (Nember of travelers per year)                              (Premium/person)

          200-3,000                                                            72 บาท

        3,001-10,000                                                           70 บาท

      10,000-30,000                                                           58 บาท

      30,001 ขึ้นไป                                                               50 บาท

3.เบี้ยประกันที่ขยายความคุ้มครองถึงการดำน้ำลึก (Scuba Diving) และ การรักษาดดยห้อวกดอากาศ หรือแชมเบอร์ เป็นดังนี้

แผน 5 (รวม Scuba และ Chamber)

      จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

     (Nember of travelers per year)                              (Premium/person)

             200-10,000                                                     280 บาท

            10,000 ขึันไป                                                     250 บาท

แผน 6 (รวม Scuba และ Chamber)

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

     (Nember of travelers per year)                              (Premium/person)

             200-10,000                                                    300  บาท

             10,001 ขึ้นไป                                                    270  บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย (Conditions):

  1. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เป้นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเดินทาง โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel มีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,PASSPORT No,ID No,AGE,DOB,ปลายทาง และ วันที่เดินทาง มาที่ E-mail : TA Tour@lmginsurance.co.th หากไม่นำส่งรายชื่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครอง
  2. อายุที่รับประกัน 1 เดือนขึ้นไป
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมี หนังสือจดทะเบียนธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก ททท.

 การคำนวนเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

   *การคำนวนเบี้ยประกันภัย-บริษัทฯจะเรียกเก้บเบี้ยประกันภัยจำนวน xxxxx บาท ซึ้งคิดจากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ xxx คน ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ณ วันส่งมอบกรมธรรม์

   *การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย-บริษัทฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้เดินทางที่แท้จริง และปรัปปรุงเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน

  ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกินจากจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงไว้ ในอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้นสัญญา

  ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนต่างนั้นๆ

ข้อจำกักอายุ :  นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

ผู้รับผลประโยชน์ : กองมรดกหรือมีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้น : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึันในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยุ่ภายใต้ฟทธิ์สุราหรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างการตัวเอง การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ การจลาจร นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม์)

*ทัวร์กิจกรรมเสี่ยงภัย (Adventure) คือ การนำเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่การบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุสุงกว่าทัวร์ทั่วไป อาทิเช่น คายัด,การเล่นกระดานโต้คลื่น,วินด์เซิร์ฟ,แล่นเรือ,เจ็ตสกี,ล่องแก่ง,ล่องแพ,การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจ,จักรยานเสือภูเขา,การขี่ม้า หรือ การขี่ช้าง,การขับรถ ATV,การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling) หรือ กระเช้าลอยฟ้า,บันจี้จั๊มพ์)

เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์

    1.สำเนาหนังสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว

    2.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคล)

    3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีนิติบุคคล)

    4.สำเนา ภพ.20 (กรณีนิติบุคคล)

โทร : 081-941-6620

ไลน์ : 0819416620

www.pragunpai24.com

 

Powered by MakeWebEasy.com