ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

1019 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ความคุ้มครอง แผน 1

1.การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000

2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                          500,000

 2.1 ขยายความคุ้มครองเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                          60,000

รวมอยู่ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

3.วงเงินรับผิดชอบสูงสุด (ต่อุบัตเหตุแต่ละครั้ง)                                     50,000,000

4.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก                                                 ไม่คุ้มครอง

   -ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้ง                                                   ไม่เกิน 20 วัน

   -จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ                                                           200 ท่าน

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

           100-199                                                               34 บาท

          200-3,000                                                            31 บาท

         3,001-10,000                                                          30 บาท

         10,000-30,000                                                        24 บาท

         30,001 ขึ้นไป                                                           20 บาท

 

ความคุ้มครอง แผน 2

1.การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1,000,000

2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)                          500,000

 2.1 ขยายความคุ้มครองเนื่องจากอาหารเป็นพิษ                                          60,000

รวมอยู่ภายใต้วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

3.วงเงินรับผิดชอบสูงสุด (ต่อุบัตเหตุแต่ละครั้ง)                                     50,000,000

4.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก                                                      100,000

   -ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้ง                                                   ไม่เกิน 20 วัน

   -จำนวนผู้เอาประกันขั้นต่ำ                                                           200 ท่าน

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

           100-199                                                               39 บาท

          200-3,000                                                            36 บาท

         3,001-10,000                                                          35 บาท

         10,000-30,000                                                        29 บาท

         30,001 ขึ้นไป                                                           25 บาท

หมายเหตุ :

1.บริษัทฯ จะขยายความคุ้มครองให้เป็นพิเศษสำหรับท่านสมาชิกคือ

 1.1 การเล่นสกี,การดำน้ำแบบ Snorkeling,ผู้โดยสารเรือเร็ว (Speed Boat),บานาน่าโบท,เจ็ทสกี,

เรือลากร่ม,และชีวอร์กเกอร์ที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์

 1.2 ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป้นพิษเป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 60,000 บาท ต่อท่าน ภายใต่วงเงินรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุข้อ 2

2.เบี้ยประกันขยายความคุ้มครองถึงการดำน้ำลึก (Scuba Diving) เป็นดังนี้

แผน 3 (รวม Scuba)

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

             200-3,000                                                        62 บาท

           3,001-10,000                                                       60 บาท

        10,000-30,000                                                        48 บาท

         30,001 ขึ้นไป                                                           40 บาท

แผน 4 (รวม Scuba)

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

          200-3,000                                                            72 บาท

        3,001-10,000                                                           70 บาท

      10,000-30,000                                                           58 บาท

      30,001 ขึ้นไป                                                               50 บาท

3.เบี้ยประกันที่ขยายความคุ้มครองถึงการดำน้ำลึก (Scuba Diving) และ การรักษาดดยห้อวกดอากาศ หรือแชมเบอร์ เป็นดังนี้

แผน 5 (รวม Scuba และ Chamber)

      จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

             200-10,000                                                     280 บาท

            10,000 ขึันไป                                                     250 บาท

แผน 6 (รวม Scuba และ Chamber)

       จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี (คน)                                 เบี้ยต่อคน รวมภาษีอากร

             200-10,000                                                    300  บาท

             10,001 ขึ้นไป                                                    270  บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เป้นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทเก็บไว้ เพื่อเป็นหลักฐานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเดินทาง โดยนำส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel มีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล,PASSPORT No,ID No,AGE,DOB,ปลายทาง และ วันที่เดินทาง หากไม่นำส่งรายชื่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครอง
  2. อายุที่รับประกัน 1 เดือนขึ้นไป
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมี หนังสือจดทะเบียนธุระกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก ททท.

 การคำนวนเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

   *การคำนวนเบี้ยประกันภัย-บริษัทฯจะเรียกเก้บเบี้ยประกันภัยจำนวน xxxxx บาท ซึ้งคิดจากอัตราค่าเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ xxx คน ที่ได้ทำการตกลงกันไว้ ณ วันส่งมอบกรมธรรม์

   *การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย-บริษัทฯ จะทำการสรุปจำนวนผู้เดินทางที่แท้จริง และปรัปปรุงเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน

  ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกินจากจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงไว้ ในอัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเริ่มต้นสัญญา

  ในกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้ตกลงกันไว้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเบี้ยประกันภัยส่วนต่างนั้นๆ

ข้อจำกักอายุ :  นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

ผู้รับผลประโยชน์ : กองมรดกหรือมีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้น : กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึันในขณะที่ผู้เอาประกันภัยตกอยุ่ภายใต้ฟทธิ์สุราหรือยาเสพติดให้โทษร้ายแรง อาการเจ็บป่วย การแท้งลูก การทะเลาะ วิวาท การก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตายหรือทำร้ายร่างการตัวเอง การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย ขณะโดยสารบนเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ การจลาจร นัดหยุดงาน สงคราม อาวุธนิวเคลียร์ ฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์ (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในกรมธรรม์)

*ทัวร์กิจกรรมเสี่ยงภัย (Adventure) คือ การนำเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่การบาดเจ็บและเกิดอุบัติเหตุสุงกว่าทัวร์ทั่วไป อาทิเช่น คายัด,การเล่นกระดานโต้คลื่น,วินด์เซิร์ฟ,แล่นเรือ,เจ็ตสกี,ล่องแก่ง,ล่องแพ,การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจ,จักรยานเสือภูเขา,การขี่ม้า หรือ การขี่ช้าง,การขับรถ ATV,การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling) หรือ กระเช้าลอยฟ้า,บันจี้จั๊มพ์)

เอกสารประกอบการออกกรมธรรม์

    1.สำเนาหนังสือจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว

    2.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคล)

    3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (กรณีนิติบุคคล)

    4.สำเนา ภพ.20 (กรณีนิติบุคคล)

โทร : 081-941-6620

ไลน์ : 0819416620

www.pragunpai24.com

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้