แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care)

1030 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนประกันสุขภาพกลุ่ม (Aetna Group Employee, We Care)

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*

ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล

ติดต่อ

โทร : 081-941 6620

ID LINE : 0819416620

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน)1,5002,0002,5003,0004,0005,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง*)3,0004,0005,0006,0008,00010,000

*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และความคุ้มครองเพิ่มเติม "การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง" (ถ้ามี)

 

ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล20,00030,00040,00050,00060,00080,000
การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมงและการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล5,0006,0007,0008,0009,00012,000
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัดรวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล4,0005,0006,0007,0008,0009,500
ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล1,0001,0001,0001,0001,0001,000

ค่ารักษาโดยการผ่าตัด

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด)35,00045,00055,00065,00070,00080,000
35,000ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด4,0005,0006,0007,0008,0009,500

ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน)7009001,2001,3001,5002,000

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)** 100,000200,000300,000400,000500,000600,000

**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
จ่าย 80% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากค่าชดเชยของความคุ้มครองหลัก (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล) และเมื่อรวมกับค่าชดเชยที่ได้รับจากความคุ้มครองหลัก ค่าชดเชยทั้งหมดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน100,000200,000300,000400,000500,000600,000

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อครั้ง)

รายละเอียดแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี)5008001,0001,5002,0002,500

การรักษาด้านทันตกรรม (สูงสุดต่อปี)*

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการขูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟันการตรวจสุขภาพฟัน และ การเอกซ์เรย์ฟันDental 3000 : ความคุ้มครองสูงสุด 3,000 บาทต่อปี
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการขูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟันการตรวจสุขภาพฟัน และ การเอกซ์เรย์ฟันDental 5000 : ความคุ้มครอง 5,000 บาทต่อปี

***กรณีพนักงานแจ้งเข้า/ออกระหว่างปีกรมธรรม์ เอ็ทน่าจะคำนวณจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามจำนวนวันคุ้มครองจริง (Pro rate)

 

ความคุ้มครองสูติกรรม**** (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย40,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน80,000
การแท้งบุตร20,000

****คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีระยะเวลาเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 280 วันสำหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสำหรับการแท้งบุตร

 

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม

รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**
- PA 20020,000
- PA 40040,000

**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร  (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
  
- สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5-50 คนและอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 48 ปี
- พนักงานต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และมีความเสี่ยงระดับอาชีพชั้น 1-2
- พนักงานทุกคนจะต้องสมัครแผนประกันภัย และพนักงานที่อยู่ในระดับงานเดียวกัน จะต้องสมัครในแผนประกันภัยแบบเดียวกัน ทั้งนี้ เอ็ทน่า ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันพนักงานเป็นรายบุคคลตามเงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม
- คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัย จะต้องสมัครแผนประกันภัยทุกคนภายใต้แผนเดียวกับพนักงานหรือต่ำกว่าเท่านั้น
- สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรรายใหม่ที่มีจำนวนพนักงาน 5 - 19 คน พนักงานทุกคนจะต้องมีหลักฐานการเป็นสมาชิกประกันสังคม
- กรณีสมัครแผนความคุ้มครองหลัก “ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” มากกว่า 1 แผน ความแตกต่างระหว่างแผนถัดไปจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผนจากแผนก่อนหน้า
- ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม “ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” กับ “ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน (IPD)” จะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน
- สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม “ความคุ้มครองสูติกรรม (Maternity Benefit)” พนักงานหญิงต้องสมัครทุกคน และกรณีขยายความคุ้มครองให้คู่สมรส คู่สมรสเพศหญิงต้องสมัครทุกคน

 

หมายเหตุ 
- เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
- ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดได้ในกรมธรรม์
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้