ประกันอุบัติเหตุ

แผน 1 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 1 1 เดือน-65 ปี 3,240 บาท/ปี 66-70 ปี 4,260 บาท/ปี 71-75 ปี 6,120 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 2 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 2 1 เดือน-65 ปี 3,960 บาท/ปี 66-70 ปี 5,160 บาท/ปี 71-75 ปี 7,440 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 3 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 750,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 750,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 750,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 3 1 เดือน-65 ปี 5,820 บาท/ปี 66-70 ปี 7,560 บาท/ปี 71-75 ปี 10,860 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 4 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 1,00,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 4 1 เดือน-65 ปี 6,720 บาท/ปี 66-70 ปี 8,700 บาท/ปี 71-75 ปี 12,540 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ)

ความคุ้มครอง,อบ 1, แผน อุ่นใจ 1 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 300,000 บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 30,000 บาท ค่ารักษารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 บาท การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ),** 300 / วัน ช่วงอายุ แผนอุ่นใจ 1 15-65 ปี 1,700 บาท / ปี 66-70 ปี 2,050 บาท / ปี ความคุ้มครอง,อบ 1, แผน อุ่นใจ 2 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 500,000 บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 50,000 บาท ค่ารักษารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ),** 500 / วัน ช่วงอายุ แผนอุ่นใจ 2 15-65 ปี 2,700 บาท / ปี 66-70 ปี 3,200 บาท / ปี ความคุ้มครอง,อบ 1, แผน อุ่นใจ 3 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยนต์, 1,000,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 1,000,000 บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 50,000 บาท ค่ารักษารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 1,000,000 บาท การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ),** 1,000 / วัน ช่วงอายุ แผนอุ่นใจ 3 15-65 ปี 4,250 บาท / ปี 66-70 ปี 5,200 บาท / ปี

ความคุ้มครอง 5 แผน, 1 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 50,000 บาท, เบี้ย 190 บาท/ปี 2 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 150,000 บาท, เบี้ย 490 บาท/ปี 3 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 250,000 บาท, เบี้ย 790 บาท/ปี 4 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 1490 บาท/ปี 5 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 700,000 บาท,ค่ารักษา 70,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 350,000 บาท, เบี้ย 2,890 บาท/ปี 6 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,00,000 บาท,ค่ารักษา 100,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 3,490 บาท/ปี

ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีฆาตกรรม,ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน, ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ,ขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์,แบบเต็มทุนประกัน, ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล,สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท(สูงสุด365วัน) ค่าปลงศพและค่าใช่จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก),

Coverage/ความครอบคลุม Sum Insured (ฺBaht) Plan 1 Plan 2 Plan 3 ข้อ 1 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา, หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Item 1 Death,Dismembermment,Loss of Ssight or Total Permanent Disability from accident ข้อ 2 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย, Item 2 Medical Expenses from injury or sickness 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาบฉุกเฉิน, หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 3 Emergency Medical Evacuation or REpatriation to Country of Domicile ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 4 Repatriation of Mortal Remoins Country of Domicile ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000 Item 5 Expenses for Visiting the Potient in the Hospital ข้อ 6 ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง Item 6 Loss or Damage of Travel Documents 5,000 10,000 20,000 ข้อ 7 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, 500,000 1,500,000 3,000,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000) Item 7 Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim) ข้อ 8 การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - 30,000 50,000 Item 8 Trip Canceilment ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 30,000 50,000 Item 9 Trip Curtailment ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 10 Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in from time of arrival) ข้อ 11 การล่าช้าของกระ่ป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 11 Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in Baggage from time of arrival) ข้อ 12 การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าทางเดินหรือทรัพย์สินส่วนตัว (จ่าย 3,000 บาท ต่อชิ้น และสูงสุดตามทุนประกันภัย - - 30,000 และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท) Item 12 Loss or Damage of Baggage orPersonal Effects,that are not in exception,by covering 3,000 Baht per one jtem (Debuctible of 600 Baht claim) ข้อ 13 ความรับผิดชอบต่อบัตรเคดิต - - 10,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) Item 13 Credit Card Legal Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้