ประกันอุบัติเหตุ

แผน 1 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 1 1 เดือน-65 ปี 3,240 บาท/ปี 66-70 ปี 4,260 บาท/ปี 71-75 ปี 6,120 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 2 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 2 1 เดือน-65 ปี 3,960 บาท/ปี 66-70 ปี 5,160 บาท/ปี 71-75 ปี 7,440 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 3 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 750,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 750,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 750,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 3 1 เดือน-65 ปี 5,820 บาท/ปี 66-70 ปี 7,560 บาท/ปี 71-75 ปี 10,860 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 4 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 1,00,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 4 1 เดือน-65 ปี 6,720 บาท/ปี 66-70 ปี 8,700 บาท/ปี 71-75 ปี 12,540 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ)

ความคุ้มครอง,อบ 1, แผน อุ่นใจ 1 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 300,000 บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 30,000 บาท ค่ารักษารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 บาท การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ),** 300 / วัน ช่วงอายุ แผนอุ่นใจ 1 15-65 ปี 1,700 บาท / ปี 66-70 ปี 2,050 บาท / ปี ความคุ้มครอง,อบ 1, แผน อุ่นใจ 2 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 500,000 บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 50,000 บาท ค่ารักษารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ),** 500 / วัน ช่วงอายุ แผนอุ่นใจ 2 15-65 ปี 2,700 บาท / ปี 66-70 ปี 3,200 บาท / ปี ความคุ้มครอง,อบ 1, แผน อุ่นใจ 3 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยนต์, 1,000,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้าย 1,000,000 บาท ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)* 50,000 บาท ค่ารักษารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 1,000,000 บาท การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนป่วยใน ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ),** 1,000 / วัน ช่วงอายุ แผนอุ่นใจ 3 15-65 ปี 4,250 บาท / ปี 66-70 ปี 5,200 บาท / ปี

ความคุ้มครอง 5 แผน, 1 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 50,000 บาท, เบี้ย 190 บาท/ปี 2 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 150,000 บาท, เบี้ย 490 บาท/ปี 3 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 250,000 บาท, เบี้ย 790 บาท/ปี 4 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 1490 บาท/ปี 5 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 700,000 บาท,ค่ารักษา 70,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 350,000 บาท, เบี้ย 2,890 บาท/ปี 6 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,00,000 บาท,ค่ารักษา 100,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 3,490 บาท/ปี

ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีฆาตกรรม,ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน, ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ,ขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์,แบบเต็มทุนประกัน, ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล,สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท(สูงสุด365วัน) ค่าปลงศพและค่าใช่จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก),

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้