ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound

491 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound

แผนประกันภัย :  ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ(บคุคล-กลุ่ม) สำหรับลูกค้าทั่วไป 
ระยะเวลาคุ้มครอง :  1-60 วัน 

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7
สูญเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพ (อบ.1)100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล(เนื่องจากอบุัติเหต)ุ 100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัยต่อวัน10142025314259

คุณสมบัติผู้สมัคร/ เงื่อนไขการรับประกันภัย
 

1.อายุ 1-75 ปี (อายุ 60-75 ปี รับประกันภัยสูงสุดไมเ่กิน  500,000 บาท/แผน 5) (อายุเศษเดือนมากกวา่ 6 เดือนใหป้ัดเป็น 1 ปี) 

2.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรงเช่น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น 
 
3.กรณีชาวต่างชาติต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)/ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย (Work permit) 

4.เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ (ไม่รวมอากรแสตมป์) สำหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท ต่อกรมธรรม์ 

5.สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

6.ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้งของผู้ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย           
 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 6
 
6.1  กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้ได้ร้ับความคุ้มครองเดินทางออก จากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น และ ดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือวันที่ และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไุว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 
6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลทเี่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นแแต่งแต่ผู้ได้ร้ับความคุ้มครองเดินทางถึงประเทศไทย หรือตามวันเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องไป จนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย หรือวันที่ และเวลา (24.00 น.) ตามทรี่ะบุไว้บนหน้า
         
 
เอกสารการสมัคร
 

1.ใบคำขอเอาประกันภัย 

2.รายบคุคล : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลมุ่ : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชน) 

3.กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit) / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้