ประกันอุบัติเหตุ Azcp PA สุขใจ

479 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหตุ Azcp PA สุขใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 1

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,00030,00030,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)430540660770870

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 2

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,00030,00030,00030,00030,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน วันละ
2004006008001,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ530640770890
1,090

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 3

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ5,00010,00015,00020,00025,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,00030,00030,00030,00030,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)6507508701,0001,250

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลพลัส แผน PA สุขใจ 4

ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,000200,000300,000400,000500,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,000100,000150,000200,000250,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ5,00010,00015,00020,00025,000
เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ30,00030,00030,00030,00030,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน วันละ
2004006008001,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษีธุรกิจเฉพาะ)7608709801,1801,430

ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 1

ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
100,00050,00025,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์50,00025,00012,500
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง10,0005,0002,500
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)1,0701,0701,070

ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 2

ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
200,000100,00050,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,00050,00025,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง20,00010,0005,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)1,4001,4001,400

ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 3

ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
300,000150,00075,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์150,00075,00037,500
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง30,00015,0007,500
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่ค้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)1,7501,7501,750

ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 4

ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
400,000200,000100,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์200,000100,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง40,00020,00010,000
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)2,1002,1002,100

ประกันภัยอุบัติเหตุ แผน PA สุขใจ ครอบครัว แผน 5

ข้อตกลงความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร ต่อคน
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
500,000250,000125,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์250,000125,00062,500
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปจากอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง50,00025,00012,500
การชดเชยรายได้ระหว่างต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอบุติเหตุ (สุงสุด 365 วัน) วันละ
1,000500ไม่คุ้มครอง
ขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ100,00050,00025,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ)2,4602,4602,460


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้