ประกันเดินทาง Azcp Travel Plus

453 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันเดินทาง Azcp Travel Plus


- เหมาะสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศในแถบยุโรปและประเทศใด ๆ ทั่วโลก

- กรมธรรม์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการขอรับวีซ่า (ใช้สำหรับประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้)

- อบอุ่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยบริการ Travel Assistance พร้อมให้คำปรึกษาหากท่านเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 
ความคุ้มครองหลัก
 

- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

- ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ และการส่งศพกลับ

- ค่าเดินทางเพิ่มเติม / การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์

- การยกเลิกการเดินทาง / การลดจำนวนวันเดินทาง

- ความล่าช้าในการเดินทาง / การพลาดการต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง

- ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว / ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง

- ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินพกติดตัวและเอกสารส่วนตัว

- ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- อุปกรณ์กอล์ฟ / การจี้เครื่องบิน / การประกันตัว / การนำส่งยารักษาโรค

- ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน / ชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า

 

แผนทราเวล เซนส์ Travel Sense Plan  

ความคุ้มครองSense 1Sense 2Sense 3Sense 4Sense 5Sense 6
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
5,000,0006,000,0003,000,0002,000,000
2,000,0004,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ2,500,0002,500,0002,000,0001,500,0002,000,000
2,500,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
  กลับประเทศและการส่งศพกลับ
2,000,0005,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม10,00010,00010,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง10,000
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์15,00015,00015,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง15,000
6.การยกเลิกการเดินทาง50,0005,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง50,000
7.การลดจำนวนวันเดินทาง50,0005,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง50,000
8.ความล่าช้าในการเดินทาง50,00050,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง50,000
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง50,00050,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง50,000
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
    ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
50,00050,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง50,000
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง20,00030,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง20,000
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ
   และเงินสดส่วนตัว
5,0005,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง5,000
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก3,500,0003,500,000ไม่คุ้มครอง1,000,0001,000,0002,500,000
14.อุปกรณ์กอล์ฟ30,00035,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง25,000
15.การจี้เครื่องบิน180,000200,000100,000100,000100,000150,000
16.การประกันตัว300,000300,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง250,000
17.ชดเชยค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน700800500500500600
18.การชดเชยความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า35,00040,00025,00025,00025,00030,000
19.การนำส่งยารักษาโรค10,00010,00010,00010,00010,00010,000
20.การซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือเงินทุนเพื่อการศึกษา70,00080,000ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง60,000
21.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ250,000250,000200,000150,000200,000200,000
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน


แผนโอเอซิส Travel Oasis Plan  

ความคุ้มครองOasis 1Oasis 2Oasis 3Oasis 4Oasis 5Oasis 6
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
5,000,0006,000,0003,000,0002,000,0002,000,0004,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในต่างประเทศ2,500,0002,500,0002,000,0001,500,0002,000,0002,500,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
  กลับประเทศและการส่งศพกลับ
2,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,0002,000,000
4.ค่าเดินทางเพิ่มเติม10,00010,00010,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง10,000
5.การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์15,00015,00015,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง15,000
6.การยกเลิกการเดินทาง50,0005,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง50,000
7.การลดจำนวนวันเดินทาง50,0005,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง50,000
8.ความล่าช้าในการเดินทาง50,00050,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง50,000
9.การพลาดต่อยานพาหนะจากการล่าช้าของผู้ขนส่ง50,00050,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง50,000
10.ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสัมภาระ
    ในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
50,00050,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง50,000
11.ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง20,00030,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง20,000
12.ความสูญเสียหรือความเสียของเงินพกพาติดต่อ
   และเงินสดส่วนตัว
5,0005,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง5,000
13.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก3,500,0003,500,000 ไม่คุ้มครอง1,000,0001,000,0002,500,000
14.ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศ250,000250,000200,000150,000200,000200,000
ขยายเวลาอัตโนมัติ 1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน1 วัน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 

- ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง

- ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย

- สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี

- สำหรับผู้มีอายุ 1 - 80 ปี

- บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยการเดินทางในบางประเทศ  ( ดูประเทศยกเว้นที่ระบุใน Brochure AZCP Travel Plus )


กลุ่มประเทศยกเว้น
 
- อาฟกานิสถาน
- ชาด
- ปากีสถาน
- ซูดาน
- เลบานอน
- แม็กซิโก
- กินี
- อิสราเอล
- แอลจีเรีย
- โคลัมเบีย
- สาธารณรัฐซุดานใต้
- ซีเรีย
- ลิเบีย
- คองโก
- เอติ
- เคนยา
- บุรุนดี
- ไนเจอร์
- ซาอุดิอารเบีย
- เยเมน
- มาลี
- โกตติวัวร์ หรือ ไอวอรี่โคสต์
- อีหร่าน
- เกาหลีเหนือ
- สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
- ไนจีเรีย
- โซมาเลีย
- มอริเตเนีย
- เอริเทรีย
- อีรัค
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้