ประกันวิชาชีพแพทย์,ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์,ประกันวิชาชีพเภสัชกร,ประกันความรับวิชาชีพหมอ,

4534 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันวิชาชีพแพทย์,ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์,ประกันวิชาชีพเภสัชกร,ประกันความรับวิชาชีพหมอ,

1.ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และต่อปี 2,000,000 บาท ตลอดปีกรมธรรม์

   แผน 1A ราคา 6,900 บาท : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด),จิตแพทย์,พยาธิแพทย์,ทันตแพทย์,กุมารแพทย์,แพทย์ฝังเข็ม,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน,แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
   แผน 2A ราคา 9,500 บาท : จักษุแพทย์,ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก,รังสีแพทย์,แพทย์ทางโลหิตวิทยา,แพทย์ทางมะเร็งวิทยา,แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์,แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,แพทย์ออร์โธปิดิกส์
   แผน 3A ราคา 12,400 บาท : สูตนารีแพทย์,วิสัญญีแพทย์,ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง,ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)2.ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และต่อปี 4,000,000 บาท ตลอดปีกรมธรรม์

   แผน 1B ราคา 9,600 บาท : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด),จิตแพทย์,พยาธิแพทย์,ทันตแพทย์,กุมารแพทย์,แพทย์ฝังเข็ม,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน,แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
   แผน 2B ราคา 14,200 บาท : จักษุแพทย์,ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก,รังสีแพทย์,แพทย์ทางโลหิตวิทยา,แพทย์ทางมะเร็งวิทยา,แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์,แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,แพทย์ออร์โธปิดิกส์
   แผน 3B ราคา 20,600 บาท : สูตนารีแพทย์,วิสัญญีแพทย์,ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง,ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)3.ความคุ้มครอง 3,000,000 บาทต่อครั้ง และต่อปี 6,000,000 บาท ตลอดปีกรมธรรม์

   แผน 1C ราคา 12,400 บาท : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด),จิตแพทย์,พยาธิแพทย์,ทันตแพทย์,กุมารแพทย์,แพทย์ฝังเข็ม,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน,แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
   แผน 2C ราคา 22,000 บาท : จักษุแพทย์,ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก,รังสีแพทย์,แพทย์ทางโลหิตวิทยา,แพทย์ทางมะเร็งวิทยา,แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์,แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,แพทย์ออร์โธปิดิกส์
   แผน 3C ราคา 29,500 บาท : สูตนารีแพทย์,วิสัญญีแพทย์,ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง,ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)

 

4.ความคุ้มครอง 1,000,000 บาทต่อครั้ง และต่อปี 3,000,000 บาท ตลอดปีกรมธรรม์

    แผน 1D ราคา 10,000 บาท : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด),จิตแพทย์,พยาธิแพทย์,ทันตแพทย์,กุมารแพทย์,แพทย์ฝังเข็ม,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน,แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

   แผน 2D ราคา 11,300 บาท : จักษุแพทย์,ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก,รังสีแพทย์,แพทย์ทางโลหิตวิทยา,แพทย์ทางมะเร็งวิทยา,แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์,แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,แพทย์ออร์โธปิดิกส์

   แผน 3D ราคา 12,900 บาท : สูตนารีแพทย์,วิสัญญีแพทย์,ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง,ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)

 

5.ความคุ้มครอง 2,000,000 บาทต่อครั้ง และต่อปี 6,000,000 บาท ตลอดปีกรมธรรม์

   แผน 1E ราคา 13,700 บาท : อายุรแพทย์(ไม่มีการผ่าตัด),จิตแพทย์,พยาธิแพทย์,ทันตแพทย์,กุมารแพทย์,แพทย์ฝังเข็ม,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ป้องกัน,แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

   แผน 2E ราคา 16,100 บาท : จักษุแพทย์,ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก,รังสีแพทย์,แพทย์ทางโลหิตวิทยา,แพทย์ทางมะเร็งวิทยา,แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์,แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,แพทย์ออร์โธปิดิกส์

   แผน 3E ราคา 18,260 บาท : สูตนารีแพทย์,วิสัญญีแพทย์,ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง,ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก,ศัลยแพทย์อื่นๆ (ยกเว้นศัลยแพทย์พลาสติก)

 

 

หมายเหตุ :

-แพทย์ต้องมีใบอนุญาติประกอบโรคศิลป์ถูกต้องตามกฎหมายของแพทยสภาและไม่เคยถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป์

-เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ มิใช่ใช่สัญญาประกันภัย 

-ผู้ซื้อควรทำความเข้นใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื้อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

***เอกสารประกอบใบคำขอเอาประกันภัย

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาใบอนุญาตแพทยสภา 

3.สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)

 

ข้อยกเว้นที่บริษัทไม่คุ้มครอง

1.การให้บริการอื่นใดที่นอกเหนือขอบเขตของการให้บริการทางวิชาชีพตามปกติในฐานะแพทย์

2.การให้บริการทางการแพทย์ในกรณีศัลยกรรมตกแต่ง (plastic)/esthetic surgery)ยกเว้นแต่มีการวินิจฉัยหรือเหตุผลทางอายุรเวชจะให้ความคุ้มครองเฉพาะการผ่าตัดเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิม (reconstructive surgery)ซึ้งเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความผิดปกติที่เป็นมาตั้งแต่กำเกิด

3.การปฎิบัติการของธนาคารเลือด

4.การใช้ยาเพื่อลดน้ำหนัก

5.การปฎิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี้ยวกับ

-การใช้ยาสลบ

-การปฎิบัติการใดที่ดำเนินไปภายใต้การใช้ยาสลบ เว้นแต่กระทำในโรงพยาบาล

6.การให้บริการขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลสิ่งเสพติดหรือสิ่งมึนเมา

7.การกระทำโดยเจตนา ไม่ซื้อสัตย์ ประสงค์ร้าย กระทำผิดทางอาญา หรือการกระทำผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย

8.ความเสียหายที่เกิดขี้นจากการแผ่สังสีหรือการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี

9.สงคราม สงครามกลางเมือง การจลาจล การก่อการร้าย

10.การขาย การจัดหา หรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องซึ้งเกิดจากการที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการตามเจตนาของสินค้า หรือไม่มีคุณสมบัติตามที่รับรองหรือรับประกัน

11.ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากสัญญา ข้อตกลงอื่นๆ การรับรอง หรือการรับประกัน

รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทที่รับประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ วิริยะประกันวิชาชีพแพทย์,ประกันวิชาชีพแพทย์อาคเนย์ประกันภัย,ประกันวิชาชีพแพทย์ thaiclinic,ประกันวิชาชีพแพทย์,ประกันคุณหมอ,ประกันหมอ,ประกันแพทย์,ประกันวิชาชีพหมอ,ประกันอาชีพหมอ,แพทย์ต้องมีประกันวิชาชีพ,ประกันทำงานแพทย์,

 

โทร : 081-941-6620

Id Line : 0819416620                    

E-mail : pragunpai24@gmail.com

https//www.pragunpai24.com
 

 
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้