แผนประกันสุขภาพอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ

518 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แผนประกันสุขภาพอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ

แผนประกันสุขภาพอินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ
 
สิทธิพิเศษ
 

-หนึ่งในแผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดในตลาด

-เป็นแผนประกันภัยสุขภาพที่สามารถให้ความคุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

-หนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในไทย

-ระยะเวลารอคอยของความคุ้มครองด้านการตั้งครรภ์ที่สั้นเพียง 270 วัน

-ให้ความคุ้มครองการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค

-ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสูงถึง 6 เดือนนอกประเทศไทย

-อาณาเขตคุ้มครองเอเชียยังรวมถึงการรักษาพยาบาลในประเทศสิงคโปร์, ฮ่องกง, จีน, ญี่ปุ่น, และอินเดีย

-เบี้ยประกันภัยที่มีความคงที่สูง

แผนแผน 1แผน 2 แผน 3แผน 4
อาณาเขตคุ้มครอง ทั่วโลก/ ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา/ เอเชียจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปี93,000,000 บาท74,000,000 บาท58,000,000 บาท48,000,000 บาท
กรณีนอกอาณาเขตคุ้มครองเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้นเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้นเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้นเฉพาะการรักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น
ความคุ้มครอง 100% ของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรความคุ้มครองผู่ป่วยในและหัตถการ (รวมถึง การผ่าตัด, ค่าปรึกษาแพทย์, การปลูกถ่ายอวัยวะ, อุปกรณ์สิ้นเปลือง, การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ ฯลฯ)ค่าห้องและค่าอาหารคุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยวคุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยวคุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยวคุ้มครอง - ห้องพักผู้ป่วยแบบเดี่ยว
ค่าห้องพักสำหรับผู้ปกครอง สูงสุดไม่เกิน4,800 บาท ต่อ คืน4,800 บาท ต่อ คืน4,800 บาท ต่อ คืน4,800 บาท ต่อ คืน
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน7,500 บาท ต่อ คืน4,800 บาท ต่อ คืน3,200 บาท ต่อ คืน3,200 บาท ต่อ คืน
การเบิกจ่ายค่าสินไหมรักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบตรงคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
เครือข่ายโรงพยาบาลสำหรับการเบิกจ่ายตรงแบบผู้ป่วยในตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ระบุไว้ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ค่าปรึกษาแพทย์, ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (รวมถึง การตรวจวิเคราะห์, ค่ายา, ค่าทำแผล, ฯลฯคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
การตรวจวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยเครื่อง MRI, PET การตรวจการเดิน (Gait Scan)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ค่ารังสีบำบัด, ค่าเคมีบำบัด, การล้างไตแบบผู้ป่วยนอกคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก37,000 บาท37,000 บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การรักษาแบบการจัดกระดูก (Chiropractice), ฝังเข็ม, ธรรมชาติบำบัด (Homeopathy), กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด (Osteopathy), สูงสุดไม่เกิน1,900 บาท ต่อครั้ง 20 ต่อครั้งต่อปี1,900 บาท ต่อครั้ง 20 ต่อครั้งต่อปีไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การรักษาแบบแพทย์จีนโบราณ สูงสุดไม่เกินคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
กายภาพบำบัดผลประโยชน์อื่นๆ32,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วันไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การตรวจสุขภาพ สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)ผลประโยชน์ปีที่ 1 และ 2 : 75,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีอายุ 270 วันผลประโยชน์ปีที่ 1 และ 2 : 75,000 บาท คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์มีอายุ 270 วันไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions) สูงสุดไม่เกินปีถัดไป ปีละ : 150,000 บาทปีถัดไป ปีละ : 150,000 บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองโรคเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การศัลยกรรมช่องปากและกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Oral and Maxillofacial Surgery)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศ (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)คุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
การรักษาโรคทางจิตเวช สูงสุดไม่เกิน250,000 บาท150,000 บาท100,000 บาทไม่คุ้มครอง
การรักษาทันตกรรมจากอุบัติเหตุคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครอง
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร (ไม่รวมถึงค่าคลอดบุตร)คุ้มครอง - หลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 365 วันคุ้มครอง - หลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 365 วันคุ้มครอง - หลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 365 วันไม่คุ้มครอง
ห้องพักสำหรับทารกแรกเกิดคุ้มครองคุ้มครองคุ้มครองไม่คุ้มครอง
การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)440,000 บาทหลังจากกรมธรรม์มีอายุไม่น้อยกว่า 280 วันไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ค่าใช้จ่ายในการรับวัคซีนป้องกันโรค สูงสุดไม่เกิน48,000 บาท38,000 บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การรักษาด้านทันตกรรม สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)80% ของค่ารักษาที่คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 38,000 บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การรักษาด้านสายตา สูงสุดไม่เกิน (ผลประโยชน์นี้ผู้เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรก)9,000 บาทไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การรักษาแบบประคับประคอง (Hospice and Palliative Care) สูงสุดไม่เกิน1,200,000 บาท ตลอดชีพ คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วัน960,000 บาท ตลอดชีพ คุ้มครองหลังจากกรมธรรม์ มีอายุ 365 วันไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)200,000 บาท200,000 บาท200,000 บาท200,000 บาท
ทางเลือก: ความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี (สำหรับทุกแผน)
160,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 25%, 48,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 12.5%, 16,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 5%160,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 25%, 48,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 12.5%, 16,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 5%160,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 25%, 48,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 12.5%, 16,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 5%160,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 25%, 48,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 12.5%, 16,000 บาท ส่วนลดประกันภัย 5%

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้