ประกันอุบัติเหต AXA สบายใจ

580 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันอุบัติเหต AXA สบายใจ

สบายใจ มาย คิดส์
 ตารางความคุ้มครอง

มาย คิดส์ A

แผน 1

มาย คิดส์ A

แผน 2

มาย คิดส์ B

แผน 1

มาย คิดส์ B

แผน 2

มาย คิดส์ C

แผน 1

มาย คิดส์ C

แผน 2

ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
    การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)

200,000

500,000

200,000

500,000

100,000

250,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง

20,000

50,000

5,000

5,000

25,000

62,500

3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
    และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน10,000

25,0004. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ200,000

500,000การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

250,000

100,000

250,000

50,000

125,000

2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม2,000

5,0003. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย100,000250,000100,000250,00050,000125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ

10,00025,000

เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)1,0002,0001,0002,0001,0002,000

รับประกันตั้งแต่อายุ 1-17 ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 500,000 บาท

สบายใจ มาย ไลฟ์ 
 
ตารางความคุ้มครอง

มาย ไลฟ์ A

แผน 1

มาย ไลฟ์ A

แผน 2

มาย ไลฟ์ B

แผน 1

มาย ไลฟ์ B

แผน 2

มาย ไลฟ์ C

แผน 1

มาย ไลฟ์ C

แผน 2

ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
   การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2)
200,000500,000200,000500,000100,000250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง20,00050,0005,0005,00025,00062,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน


10,00025,000

4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

200,000500,000

การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000250,000100,000250,00050,000125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

2,0005,000

3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย100,000250,000100,000250,00050,000125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ

10,00025,000
กลุ่มอาชีพชั้น 11,0002,0001,0002,0001,0002,000
กลุ่มอาชีพชั้น 21,1002,4001,1002,4001,1002,400
กลุ่มอาชีพชั้น 31,4003,0001,4003,0001,4003,000

รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

สบายใจ มาย แฟมิลี่
 
ตารางความคุ้มครอง

มาย แฟมิลี่ A

แผน 1

มาย แฟมิลี่ A

แผน 2

มาย แฟมิลี่ B

แผน 1

มาย แฟมิลี่ B

แผน 2

มาย แฟมิลี่ C

แผน 1

มาย แฟมิลี่ C

แผน 2

ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2)
200,000500,000200,000500,000100,000250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง20,00050,0005,0005,00025,00062,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน


10,00025,000

4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

200,000500,000

การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000250,000100,000250,00050,000125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

2,0005,000

3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย100,000250,000100,000250,00050,000125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ

10,00025,000
กลุ่มอาชีพชั้น 11,0002,0001,0002,0001,0002,000
กลุ่มอาชีพชั้น 21,1002,4001,1002,4001,1002,400
กลุ่มอาชีพชั้น 31,4003,0001,4003,0001,4003,000

รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี (สำหรับบิดามารดา)
และอายุ 1-17 ปี (สำหรับบุตร)*
ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

* คุ้มครองบุตรไม่จำกัดจำนวน (อายุ 1 - 17 ปี และสามารถขยายได้จนถึงอายุ 23 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) โดยทุนประกันภัยเป็น 50% ของบิดามารดา และเบี้ยประกันภัย ลด 15%
 

สบายใจ มาย พลัส
 
ตารางความคุ้มครอง

มาย พลัส A

แผน 1

มาย พลัส A

แผน 2

มาย พลัส B

แผน 1

มาย พลัส B

แผน 2

มาย พลัส C

แผน 1

มาย พลัส C

แผน 2

ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
    การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
200,000500,000200,000500,000100,000250,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง20,00050,0005,0005,00025,0062,500
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน


10,00025,000

4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

20,00050,000

การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)

1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์100,000250,000100,000250,00050,000125,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

2,0005,000

3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย100,000250,000100,000250,00050,000125,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ

10,00025,000
กลุ่มอาชีพชั้น 11,6003,2001,6003,2001,6003,200
กลุ่มอาชีพชั้น 21,6003,2001,6003,2001,6003,200
กลุ่มอาชีพชั้น 31,8003,6001,8003,6001,8003,600

รับประกันตั้งแต่อายุ 66-70 ปี*
ทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้จนถึงอายุ 74 ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ)

สบายใจ มาย เอ็กคลูซีฟ 
 
ตารางความคุ้มครอง

มาย เอ็กคลูซีฟ A

แผน 1

มาย เอ็กคลูซีฟ A

แผน 2

มาย เอ็กคลูซีฟ B

แผน 1

มาย เอ็กคลูซีฟ B

แผน 2

มาย เอ็กคลูซีฟ C

แผน 1

ข้อตกลงคุ้มครอง (บาท)
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
   การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)
2,000,0005,000,0002,000,0005,000,0002,500,000
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล / ครั้ง200,000500,00020,00020,000625,000
3. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้น้ำร้อนลวก
   และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน


100,000250,000
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ

2,000,0005,000,000
การขยายความคุ้มครอง / จำกัดความรับผิด (บาท)
1. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์1,000,0002,500,0001,000,0002,500,0001,250,000
2. ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

20,00050,000
3. การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย1,000,0002,500,0001,000,0002,500,0001,250,000
4. เงินช่วยเหลือพิเศษ

100,000250,000
เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท)6,30015,0006,30015,00015,000

รับประกันตั้งแต่อายุ 18-65 ปี
ทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท

รับประกันภัยเฉพาะกลุ่มอาชีพชั้น 1 เท่านั้น
 
ราคาเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์เรียบร้อยแล้ว


กลุ่มอาชีพชั้น 1
ผู้บริหาร, พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานบัญชี, ข้าราชการพลเรือนประจำสำนักงาน, พนักงานธนาคาร, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบบัญชี, ครู, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, วิศวกรที่ปรึกษาประจำสำนักงาน, พนักงานขา, ของหน้าร้าน, ผู้จัดการสาขาธนาคาร, เลขานุการ, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานธนาคาร, ผู้จัดการหน่วยประกันชีวิต, พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า, พนักงานขายในกทม., แพทย์ทั่วไป, ช่างเขียนภาพ-แบบ, เจ้าของกิจการ ( ควบคุม หรือ บริหารอย่างเดียว ), เจ้าของร้านค้า, พนักงานทำความสะอาด, พระสอนศาสนา, โฆษกวิทยุ/โทรทัศน์, แคชเชียร์, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์, เภสัชกร, ประชาสัมพันธ์สำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ, เจ้าของกิจการซักรีด, เจ้าของกิจการตัดเย็บ, นักวิชาการเกษตร, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด, ผู้ออกแบบหรือแยกแบบพิมพ์, ศัลยแพทย์, ทันตแพทย์, ช่างเสริมสวย, ผู้จัดการบริษัทโฆษณา, นักเรียน/นักศึกษา, เกษียณ, พนักงานโรงแรม, แม่บ้าน, นักวิจัย, พนักงานเสิร์ฟ, ผู้จัดการ, อัครราชทูตที่ปรึกษา, เด็ก, แม่ชี

กลุ่มอาชีพชั้น 2
มัคคุเทศก์, เจ้าของอู่ซ่อมรถ, เจ้าของกิจการโรงเลื่อย, ช่างภาพในโรงถ่าย, ครูสอนขับรถยนต์, วิศวกรประจำโรงงาน, พนักงานประเมินค่าเสียหาย, ช่างไฟฟ้าประจำสำนักงาน, นักดนตรี, เจ้าของฟาร์ม, เจ้าของกิจการรับเหมา, ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย, เจ้าของกิจการเหมืองแร่, เจ้าของกิจการโรงสี, ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน, กิจการค้าวัสดุก่อสร้าง, กิจการรถทัวร์, ค้าขาย, สัตวแพทย์, เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน, ช่างทอง, ผู้ปรุงอาหารในภัตตาคารหรือโรงแรม, พนักงานซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน, เจ้าของสวนผลไม้, เจ้าของสวนดอกไม้

กลุ่มอาชีพชั้น 3
สถาปนิกคุมงาน, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, ช่างเครื่องกล, ช่างประปา, ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ, ช่างถ่ายภาพยนตร์นอกสถานที่

**หมายเหตุ: อาชีพนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ
 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้