ประกันภัยเบ็ตเตล็ด

493 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันภัยเบ็ตเตล็ด

 ประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจากการโจรกรรม เช่น เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ สต็อกสินค้า ซึ่งมีความคุ้มครองให้เลือก

 ประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครองการสูญเสียของเงินเดือน และ /หรือ ค่าจ้าง เงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน เงินภายในตู้นิรภัย หรือ ห้องนิรภัย นอกเวลาทำงาน เงินภายนอกสถานที่เอาประภัยในระหว่างการขนส่ง ความสูญเสียของอาคารสถานที่ หรือตู้นิรภัย
 

 ประกันภัย ความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
คุ้มครองความเสียหายทางการเงินเนื่องจากการทุจริตของพนักงานหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย เช่น การยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินของนายจ้าง เป็นต้น
 

 ประกันภัย สำหรับกระจก
คุ้มครองความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งอยู่ในอาคารเนื่องจากภัยทุกชนิดที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่น ความเสียหายทีเกิดจากไฟไหม้ ระเบิด การกระทำป่าเถื่อน หรือ เจตนาร้าย
 

 ประกันภัย ป้ายโฆษณา
คุ้มครองแผ่นป้ายโฆษณาที่ติดตั้งอยู่บนถนนหรือตึกสูง ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัย คนในครอบครัวหรือลูกจ้างที่กำลังทำงาน  ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายอันมีสาเหตุจากป้ายโฆษณานั้น
 

 ประกันภัย ผู้เล่นกอล์ฟ
คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะเล่นกอล์ฟ ซ้อม หรือฝึกหัด ทำให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เสียชีวิต หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟได้รับความเสียหาย รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 

 ประกันภัย วิศวกรรม
   ก. ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา คุ้มครองความเสียหายต่องานที่กำลังก่อสร้าง เช่นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สะพาน เขื่อน ฯลฯ อันเนื่องจากไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอกจากการ ปฎิษัติงานของผู้รับเหมาด้วย

   ข. ประกันภัยความเสี่ยงภัยในการติดตั้งเครื่องจักรคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรที่กำลังติดตั้ง หรือกำลังทดสอบเดินเครื่อง อันเนื่องจากไฟไหม้ น้ำท่วม โจรกรรม และภัย อื่นๆ ที่มิได้ระบุยกเว้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอกจาก การปฎิบติงานของผู้รับเหมาด้วย

   ค. ประกันภัยเครื่องจักรคุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น ความผิดพลาดในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอม ตกลงไปในเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย

   ง. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักร อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่น ความผิดพลาด ในการใช้เครื่องจักร วัตถุแปลกปลอม ตกลงไปในเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรชำรุดเสียหาย

   จ. ประกันภัยหม้อไอน้ำและเครื่องแรงดันอากาศ 
        กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง
           1. ความเสียหาย (เว้นแต่ที่เกิดจากระเบิด) อันเกิดแก่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน
               และทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย
           2. ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินใดๆ  ซึ่งมิใช่เป็นของผู้เอาประกันภัยและผู้เอาประกันภัย
               จะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
           3. ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อความบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตอันเกิดแก่บุคคลใด ๆ ซึ่งมิใช่ลูกจ้าง คนงานหรือสมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย  
ความเสียหาย บาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตดังกล่าวต้องเกิดขึ้นจากการระเบิดหรือยุบแฟบ 
ของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัด ความดันในขณะที่หม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน 
กำลังทำงานอยู่ตามปกติ
 

 ประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมาย 
เป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ทำให้บุคคลอื่นเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักๆ

    ก.  ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการ หรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ (Legal Liability inside the premise) ซึ่งทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาให้บริการในสถานที่แห่งนั้นได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย 

    ข. ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์คุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย  ซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ และผู้จำหน่ายสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค  ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
 

 ประกันภัย เงินทดแทนแรงงาน 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้างประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้างจะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็นต้น ฯลฯ


 ประกันภัย ความรับผิดของนายจ้าง
คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควร ทำให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
 

 ประกันภัย สินเชื่อทางการค้า 
คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้า ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า / 
ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับชำระค่าสินค้าอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทาง การค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
 

 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการ และส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
 

 ประกันภัย อุบัติเหตุกลุ่ม
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจากลูกจ้าง หรือพนักงาน ประสบอุบัติเหตุตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

 ประกันภัย อุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลหรือทั่วไป 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลอัน เนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

 ประกันภัยอื่นๆ
นอกจากการเสี่ยงภัยชนิดต่างๆที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังอาจจัดหาหรือจัดทำประกันภัยชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสนองความต้องการของลูกค้าได้
 

   แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงาน
แผนสวัสดิการเสริมเพื่อพนักงานในธุรกิจองค์กร ซึ่งเป็นแผนสวัสดิการภาคสมัครใจ พนักงานสามารถเลือกเบี้ยประกันภัยให้ตนเองและครอบครัวโดยมีแบบประกันภัยให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงานด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ และสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือนได้ บริษัทหรือองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้