สินค้าขายดี

Chubb 3+ อายุรถนยต์ ไม่เกิน 25 ซ่อมอู่ เฉพาะงานใหม่เท่านั้น เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากร) 3+X-Tra 3+Standard ทุนประกัยภัย กรุงเทพ* ต่างจังหวัด กรุงเทพ* ต่างจังหวัด รถเอเชีย 100,000 6,800 6,400 7,600 7,200 200,000 7,800 7,400 8,600 8,200 รถยุโรป 100,000 7,200 6,800 8,000 7,600 200,000 8,200 7,800 9,000 8,600

เอเซียประกันภัยเจอจ่าย ไม่จบ รับตั้งแต่อายุ 1- 99 ปีบริบูรณ์ ยุติการขาย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับโรงแรม,รีสอร์ท,เกสท์เฮาส์,ขนาด-กลาง

ความคุ้มครอง [ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี] ทุนประกันภัย [บาท] แผนที่ 1 แผนที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการอันเนื่องมาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID] สำหรับสถานที่ประกอบการ ที่ถูกแสดงอยู่ในไทม์ไลน์**[Timeline] ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากมาใช้บริการ หรือ ปฎิบัติงาน หรือเข้ามาติดต่อกับสถานที่ประกอบการ มีผลให้สถานที่ประกอบการปิดทำการชั่วคราวอย่างน้อย 1 วัน โดยให้ความคุ้มครองดังนี้ 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำความสะอาดฆ่าเชื่อของสถานที่ประกอบการ 10,000บาท/ครั้ง 25,000บาท/ สุงสุด50,000บาท/ปี ครั้ง/สุงสุด 50,000บาท/ปี 2 ค่าใช้จ่ายการประกาศแจ้งข้อเท็จจริง/การประชาสัมพันธ์/การแถลงข่าว ที่เกิดผลกระทบจากผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนด้านภาพลักษณ์หรือด้านการตลาด เบี้ยประกันภัยรวมอากรสแตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม [บาท/ปี] 555.- 999.- ไทม์ไลน์**[TImeline]หมายถึงแผนผังประวัติการเดินทางของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[COVID] ซึ้งเป็นข้อมูลจากสอบสวนโรค โดยเจ้าหน้าที่รัฐและ/หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ศบค.] กระทรวงมหาดไทย

แผน 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/คน (เฉพาะส่วนที่เกินจาก พรบ.) 500,000 บาท/คน ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อรถยนต์ (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก) 100,000 บาท รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาท ร.ย.01 การประกันอุบัติส่วนบุคคล/คน (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร 7 ที่นั่ง) 50,000 บาท ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล/คน 50,000 บาท ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 300,000 บาท ราคา 4,300 บาท/ปี แผน 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/คน (เฉพาะส่วนที่เกินจาก พรบ.) 500,000 บาท/คน ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อรถยนต์ (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก) 200,000 บาท รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 200,000 บาท ร.ย.01 การประกันอุบัติส่วนบุคคล/คน (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร 7 ที่นั่ง) 50,000 บาท ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล/คน 50,000 บาท ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 300,000 บาท ราคา 4,800 บาท/ปี แผน 3 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/คน (เฉพาะส่วนที่เกินจาก พรบ.) 500,000 บาท/คน ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อรถยนต์ (กรณีชนกับยานพาหนะทางบก) 300,000 บาท รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 300,000 บาท ร.ย.01 การประกันอุบัติส่วนบุคคล/คน (ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร 7 ที่นั่ง) 50,000 บาท ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล/คน 50,000 บาท ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 300,000 บาท ราคา 5,400 บาท/ปี

สำหรับรถจดจดทะเบียนรหัส 110,และ 320,(กระบะไม่มีต่อเติม) สำหรับลูกใหม่เท่านั้น แคมเปญนี้หมดเขต 31 มีนาคม 2564 ความคุ้มครอง ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/คน,(เฉพาะส่วนที่เกินจาก พรบ.) 500,000 บาท/คน ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/ครั้ง, 10,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง, 1,000,000 บาท/ครั้ง ความเสียหายต่อรถยนต์,(กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก) 100,000 บาท รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาท ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร (คน) รถจดเก่งรหัส 110 จำนวน 7 ที่นั่ง,รถกระบะจด 320 จำนวน 3 ที่นั่ง, ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000 บาท/คน ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 200,000 บาท/ครั้ง

แผน 1 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 300,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 300,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 1 1 เดือน-65 ปี 3,240 บาท/ปี 66-70 ปี 4,260 บาท/ปี 71-75 ปี 6,120 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 2 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 500,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 500,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 100,000 บาท ช่วงอายุ แผน 2 1 เดือน-65 ปี 3,960 บาท/ปี 66-70 ปี 5,160 บาท/ปี 71-75 ปี 7,440 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 3 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 750,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 750,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 750,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 3 1 เดือน-65 ปี 5,820 บาท/ปี 66-70 ปี 7,560 บาท/ปี 71-75 ปี 10,860 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ) แผน 4 การเสียชีวีต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา,การรับฟังเสียง,การพูดออกเสียง,หรือทุพพลภาพถาวรวรจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 บาท การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายยนต์, 1,00,000 บาท การถูกฆาตกรรมหรือหรือลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท การแข่งกีฬาอันตราย* 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 75,000 บาท ค่ารักษาพยาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง** 150,000 บาท ช่วงอายุ แผน 4 1 เดือน-65 ปี 6,720 บาท/ปี 66-70 ปี 8,700 บาท/ปี 71-75 ปี 12,540 บาท/ปี (เฉพาะกรณีต่ออายุ)

***ยุติการขาย*** 1 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 480 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 680 บาท/ปี 2 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 910 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,220 บาท/ปี 3 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 15,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,250 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,720 บาท/ปี 4 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,520 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,320 บาท/ปี 5 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,820 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,920 บาท/ปี 6 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 37,500 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 2,620 บาท/ปี 7 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 3,520 บาท/ปี 8 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 5,420 บาท/ปี เอเซีย PA COVER PLUS แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล กรณีชำรเบี้ยเป็นรายปี +คุ้มค่าด้วยจำนวนเงินเอาประกันที่มากขึ้น 1 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 200,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 480 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 680 บาท/ปี 2 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 400,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 910 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,220 บาท/ปี 3 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 600,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,250 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,720 บาท/ปี 4 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 800,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,520 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,320 บาท/ปี 5 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,000,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,820 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,920 บาท/ปี 6 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,500,000 บาท ขั้นอาชีพ 1-2 2,620 บาท/ปี 7.การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 2,000,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 3,520 บาท/ปี 8 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 3,000,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 5,420 บาท/ปี

ความคุ้มครอง 5 แผน, 1 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 50,000 บาท, เบี้ย 190 บาท/ปี 2 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 150,000 บาท, เบี้ย 490 บาท/ปี 3 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 250,000 บาท, เบี้ย 790 บาท/ปี 4 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท, ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 1490 บาท/ปี 5 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 700,000 บาท,ค่ารักษา 70,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 350,000 บาท, เบี้ย 2,890 บาท/ปี 6 คุ้มครองอุบัติเหตุทั้วไป,ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,00,000 บาท,ค่ารักษา 100,000 บาท/ครั้ง ขยายความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานต์ 500,000 บาท, เบี้ย 3,490 บาท/ปี

ความคุ้มครองการเสียชีวิตกรณีฆาตกรรม,ลอบทำร้ายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบเต็มทุนประกัน, ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ,ขณะขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์,แบบเต็มทุนประกัน, ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล,สูงสุดถึงวันละ 1,000 บาท(สูงสุด365วัน) ค่าปลงศพและค่าใช่จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก),

แถมความช่วยเหลือ,รถเสียยกรถฟรี 25 กม,พ่วงแบตรี่,ปรึกษารถเสีย,เติมน้ำมันฟรี 5 ลิตร,รับ-ส่งกุญแจสำรอง,เปลี่ยนยางแบน, คุ้มครองรถชนรถ,ไฟไหม้,สูญหาย,รถตกถนน,รถพลิกค่ำ,

ประกันภัยเอเซีย2+35ขึ้นไป ทุน 100,000 เบี้ย 5,900 ทุน 200,000 เบี้ย 6,900 บาท/ปี อายุผู้ขับขี่ 35 ปีขึ้นไปไม่เสียค่า Excess ถ้าต่ำกว่าอายุ 35 ปี เสียค่า Excess 2,000 บาท/ครั้ง กรณีเป็นฝ่ายผิดและต้องการซ่อมรถคันเอาประกันภัย ครบทั้ง 3 ข้อ จึงเสียค่า Excess 2,000 บาท/ครั้ง

อีซีโฮม แผนประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ทั้งหมดนี้คุ้มครองเต็มทุนประกันภัย และเพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ (ตามความเสียหายจริงรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000บาท) ต่อครั้ง/ต่อปี

เอเซีย 3 กันชน กรณีเราเป็นฝ่ายถูก แต่คู่กรณีไม่มีประกันเอเซียซ่อมให้ 100,000 บาท เบี้ย 3,333 บาท/ปี

***ยุติการขาย*** เอเซีย2+x ถูกคู่กรณีเฉี่ยวชนแล้วหนี้ หรือแจ้งคู่กรณ่ไม่ได้ เสียค่า Excess 2,000 บาท เอเซียซ่อมให้ (ซ่อมอู่)และแจ้งให้บรษัททราบโดยทันที

ใช่งานส่วนบุคคลคุ้มครองสุงสุด 20,000 บาท ราคาเริ่มต้น 1,999 บาทต่อปี, ใช่งานเชิงพาณิชย์คุ้มครองสุงสุด 20,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 3,199 บาทต่อปี

Coverage/ความครอบคลุม Sum Insured (ฺBaht) Plan 1 Plan 2 Plan 3 ข้อ 1 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา, หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Item 1 Death,Dismembermment,Loss of Ssight or Total Permanent Disability from accident ข้อ 2 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย, Item 2 Medical Expenses from injury or sickness 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาบฉุกเฉิน, หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 3 Emergency Medical Evacuation or REpatriation to Country of Domicile ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 4 Repatriation of Mortal Remoins Country of Domicile ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000 Item 5 Expenses for Visiting the Potient in the Hospital ข้อ 6 ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง Item 6 Loss or Damage of Travel Documents 5,000 10,000 20,000 ข้อ 7 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, 500,000 1,500,000 3,000,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000) Item 7 Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim) ข้อ 8 การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - 30,000 50,000 Item 8 Trip Canceilment ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 30,000 50,000 Item 9 Trip Curtailment ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 10 Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in from time of arrival) ข้อ 11 การล่าช้าของกระ่ป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 11 Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in Baggage from time of arrival) ข้อ 12 การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าทางเดินหรือทรัพย์สินส่วนตัว (จ่าย 3,000 บาท ต่อชิ้น และสูงสุดตามทุนประกันภัย - - 30,000 และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท) Item 12 Loss or Damage of Baggage orPersonal Effects,that are not in exception,by covering 3,000 Baht per one jtem (Debuctible of 600 Baht claim) ข้อ 13 ความรับผิดชอบต่อบัตรเคดิต - - 10,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) Item 13 Credit Card Legal Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)

เก๋ง Eco car ทุนสูงสุด 500,000, อายุรถ 1-5 ปี ซ่อมห้าง, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 4,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, HONDA BRIO HONDA AMAZE SUZUKI SWIFT 1,200 cc SUZUKI CELERIO SUZUKI CIAZ MITSUBISHI MIRAGE MITSUBISHI ATTRAGE NISSAN ALMERA NISSAN MARCH NISSAN NOTE TOYOTA YARIS 1,200 cc ซ่อมอู่ 9,200 บาท/ปี ซ่อมห้าง 10,200 บาท/ปี เก่งเล็ก ทุนสูงสุด 900,000 อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 4,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, CHEVLOLET AVEO CHEVLOLET SONIC FORD FIESTA HONDA JAAZ/CITY/MOBILIO/BR-V SUZUKI SWIFT 1,500cc MAZDA 2 MG 3 MG 5 TOYOTA VIOS TOYOTA YARIS 1,500cc TOYOTA AVANZA ซ่อมอู่ 10,400 บาท/ปี ซ่อมห้าง 13,400 บาท/ปี เก๋งกลาง ทุนสูงสุด 900,000 อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 4,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, CHEVROLET CRUZE/OPTRA FORD FOCUS HONDA CIVIC/FREED HONDA HR-V MAZDA CX-3 MITSUBISHI LANCER EX NISSAN NEO/TIIDA/SYLPHY NISSAN PULSAR MG 6 TOYOTA ALTIS/SIENTA TOYOTA C-HR ซ่อมอู่ 10,400 บาท/ปี ซ่อมห้าง 13,600 บาท/ปี เก๋งใหญ่ ทุนสูงสุด 1,500,000 อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 6,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, HONDA ACCORD ยกเว้นเครื่องยนต์ 1,500cc NISSAN TEANA MISUBISHI SPACE WAGON TOYOTA CAMRY TOYOTA WISH/PRIUS ซ่อมอู่ 14,700 บาท/ปี ซ่อมห้าง 17,100 บาท/ปี เก๋ง, SUV,MPV, อายุรถ 1-5 ปี,ซ่อมห้าง,มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 6,000 บาท/ครั้ง, อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่, มีส่วนรับผิดกรณีเป็นฝายผิดครั้งละ 5,000 บาท/ครั้ง, ยี้ห้อ/รุ่นที่รับ, FORD EVEREST FORD SCAPE FORD ECOSPORT CHEVROLET CAPTIVA CHEVROLET TRALBLAZER CHEVROLET SPIN HONDA CR-V ISUZU MU-7/MU-X ISUZU ADVENTURE MITSUBISHI PAJERO SPORT MITSUBISHI STRADA G-WAGON MITSUBISHI XPANDER SUZUKI ERTIGA TOYOTA FORTUNER/INNOVA NISSAN LIVINA/JUKE/X-TRAIL NISSAN TERRA MG GS/MG ZS ยกเว้น MG ZS EV MAZDA CX-5 ซ่อมอู่ 11,500 บาท/ปี ซ่อมห้าง 13,600 บาท/ปี MERCEDES-BENZ ทุนประกันสูงสุด 3,000,000 อายุรถ 1-15 ปี ซ่อมอู่ ค่าเสียหายส่วนแรก 9,900 บาท/ครั้ง รุน C-Class และ E-Class ยกเว้นรุ่นประเภท Sport Car 2 ประตู และกลุ่ม AMG KOMPRESSOR ซ่อมอู่ 26,900 บาท/ปี

กระบะ 4 ประตู,จดทะเบี่ยนเก๋ง 110 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/คน, 500,000 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/ครั้ง, 10,000,000 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง, 2,500,000 ความเสียหายต่อรถยนต์, ตามทุนประกันและปีรถยนต์ รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไหม้ ตามทุนประกันและปีรถยนต์ ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000 ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร = 7 ที่นั่ง ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล/คน = 7 ที่นั่ง 50,000 ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 200,000 กระบะ 2 ประตู,แค็ปจดทะเบี่ยนเก๋ง 320 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/คน, 500,000 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย/ครั้ง, 10,000,000 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง, 2,500,000 ความเสียหายต่อรถยนต์, ตามทุนประกันและปีรถยนต์ รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไหม้ ตามทุนประกันและปีรถยนต์ ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000 ผู้ขับขี่+ผู้โดยสาร = 3 ที่นั่ง ร.ย. 02 ค่ารักษาพยาบาล/คน = 3 ที่นั่ง 50,000 ร.ย. 03 การประกันตัวผู้ขับขี่/ครั้ง 200,000 เบี้ยประกันภัย 13,000 บาท/ปี *ไม่รวมเบี้ยประกันภัย,พรบ.กระบะ 4 ประตู 645.21/ กระบะ 2 ประตูแค็ป 967.28

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ 2+เพื่อการพาณิชย์ ความคุ้มครอง แผน 4-5 1 ความเสียต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดชอบต่อตัวรถ 1 ความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั้ง) (อายุรถ 1-3 ปี) (อายุรถ 4 ปีขึ้นไป) 10,000 10,000 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - - 3 รถจักรยานยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 10,000 5,000 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่นบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน) - - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 100,000 100,000 4 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 2 2 5 รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน125cc.[ไม่เกิน 5.98 kW]* 3,199 3,199 6 เกิน 125 cc. [ ไม่เกิน 11.95 kW ]* 3,199 3,199 *kW [ kilowatt ] : หน่วยงานของกำลังไฟฟ้า สำหรับชนิดรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

Coverage/ความครอบคลุม Sum Insured (ฺBaht) Plan 1 Plan 2 Plan 3 ข้อ 1 การเสียชีวิต,สูญเสียอวัยวะ,สายตา, หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ, 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Item 1 Death,Dismembermment,Loss of Ssight or Total Permanent Disability from accident ข้อ 2 การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย, Item 2 Medical Expenses from injury or sickness 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ข้อ 3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาบฉุกเฉิน, หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 3 Emergency Medical Evacuation or REpatriation to Country of Domicile ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา, 1,000,000 2,000,000 3,000,000 Item 4 Repatriation of Mortal Remoins Country of Domicile ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 50,000 100,000 100,000 Item 5 Expenses for Visiting the Potient in the Hospital ข้อ 6 ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง Item 6 Loss or Damage of Travel Documents 5,000 10,000 20,000 ข้อ 7 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, 500,000 1,500,000 3,000,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000) Item 7 Public Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim) ข้อ 8 การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง - 30,000 50,000 Item 8 Trip Canceilment ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 30,000 50,000 Item 9 Trip Curtailment ข้อ 10 การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 10 Travel Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in from time of arrival) ข้อ 11 การล่าช้าของกระ่ป๋าเดินทาง (จ่าย 4,000 บาท - 20,000 40,000 ทุกๆ 6 ชั่วโมงและสูงสุดตามทุนประกันภัย) Item 11 Baggage Delay (Flat payment of 4,000 Baht for every 6 consecutive hours delay of Checked-in Baggage from time of arrival) ข้อ 12 การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าทางเดินหรือทรัพย์สินส่วนตัว (จ่าย 3,000 บาท ต่อชิ้น และสูงสุดตามทุนประกันภัย - - 30,000 และค่าเสียหายส่วนแรก 600 บาท) Item 12 Loss or Damage of Baggage orPersonal Effects,that are not in exception,by covering 3,000 Baht per one jtem (Debuctible of 600 Baht claim) ข้อ 13 ความรับผิดชอบต่อบัตรเคดิต - - 10,000 (ค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท) Item 13 Credit Card Legal Liability (Deductible of 1,000 Baht per claim)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้