บริษัท เอเชียประกันภัย

***ยุติการขาย*** 1 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 5,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 480 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 680 บาท/ปี 2 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 910 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,220 บาท/ปี 3 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 300,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 15,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,250 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,720 บาท/ปี 4 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 400,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 20,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,520 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,320 บาท/ปี 5 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 25,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,820 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,920 บาท/ปี 6 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 750,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 37,500 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 2,620 บาท/ปี 7 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 3,520 บาท/ปี 8 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ,รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 บาท/ครั้ง เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 5,420 บาท/ปี เอเซีย PA COVER PLUS แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล กรณีชำรเบี้ยเป็นรายปี +คุ้มค่าด้วยจำนวนเงินเอาประกันที่มากขึ้น 1 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 200,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 480 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 680 บาท/ปี 2 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 400,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 910 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,220 บาท/ปี 3 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 600,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,250 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 1,720 บาท/ปี 4 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 800,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,520 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,320 บาท/ปี 5 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,000,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 1,820 บาท/ปี ขั้นอาชีพ 3 2,920 บาท/ปี 6 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 1,500,000 บาท ขั้นอาชีพ 1-2 2,620 บาท/ปี 7.การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 2,000,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 3,520 บาท/ปี 8 การเสียชีวิต,การสูญเสียอวัยวะ,สายตา,หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อบ1,อุบัติเหตุทั่วไป,การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์,การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย, 3,000,000 บาท เบี้ย ขั้นอาชีพ 1-2 5,420 บาท/ปี

ประกันภัยเอเซีย2+35ขึ้นไป ทุน 100,000 เบี้ย 5,900 ทุน 200,000 เบี้ย 6,900 บาท/ปี อายุผู้ขับขี่ 35 ปีขึ้นไปไม่เสียค่า Excess ถ้าต่ำกว่าอายุ 35 ปี เสียค่า Excess 2,000 บาท/ครั้ง กรณีเป็นฝ่ายผิดและต้องการซ่อมรถคันเอาประกันภัย ครบทั้ง 3 ข้อ จึงเสียค่า Excess 2,000 บาท/ครั้ง

อีซีโฮม แผนประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ให้ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ทั้งหมดนี้คุ้มครองเต็มทุนประกันภัย และเพิ่มความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ (ตามความเสียหายจริงรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000บาท) ต่อครั้ง/ต่อปี

เอเซีย 3 กันชน กรณีเราเป็นฝ่ายถูก แต่คู่กรณีไม่มีประกันเอเซียซ่อมให้ 100,000 บาท เบี้ย 3,333 บาท/ปี

***ยุติการขาย*** เอเซีย2+x ถูกคู่กรณีเฉี่ยวชนแล้วหนี้ หรือแจ้งคู่กรณ่ไม่ได้ เสียค่า Excess 2,000 บาท เอเซียซ่อมให้ (ซ่อมอู่)และแจ้งให้บรษัททราบโดยทันที

ใช่งานส่วนบุคคลคุ้มครองสุงสุด 20,000 บาท ราคาเริ่มต้น 1,999 บาทต่อปี, ใช่งานเชิงพาณิชย์คุ้มครองสุงสุด 20,000 บาท เบี้ยเริ่มต้น 3,199 บาทต่อปี

ประกันภันภัยรถยนต์ประเภท 3 รถบรรทุก ความคุ้มครอง แผน 1 รถบรรทุกขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน/ รถบรรทุกขนาดกลาง เกิน 4 ตันแต่ไม่เกิน 12 ตัน รหัส 320 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา ไม่เกิน 4 ตัน เกิน 4 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 7,967.22 9,845.07 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 9,238.38 11,491.80 ความคุ้มครอง แผน 2 รถบรรทุกขนาดเล็กไม่เกิน 4 ตัน/ รถบรรทุกขนาดกลาง เกิน 4 ตันแต่ไม่เกิน 12 ตัน รหัส 320 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา ไม่เกิน 4 ตัน เกิน 4 ตัน แต่ไม่เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 8,450.86 10,328.71 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 9,722.02 11,975.44 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รหัส 320) ความคุ้มครอง แผน 1 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 12,455.17 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 14,611.92 รถบรรทุกขนาดใหญ่ (รหัส 320) ความคุ้มครอง แผน 2 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)รวม 3 ที่นั่ง 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ 12,928.81 แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 15,095.56 รถหัวลาก (รหัส 420) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน)รวม 3 ที่นั่ง 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) รวม 3 ที่นั่ง 50,000 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) 300,000 น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ - แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 27,643.45 รถพ่วง (รหัส 520) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ 1 ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) - 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - 3 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ (บาท) - ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร (บาท/คน) - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ บาท/ครั้ง) - น้ำหนักบรรทุก / น้ำหนักลงเพลา เกิน 12 ตัน (น้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกัน) แบบไม่มีอุปกรณ์พิเศษ - แบบมีอุปกรณ์พิเศษ * 12,726.58

1 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกายอนามัย,(บาท/คน) 300,000 ความเสียหายต่อชีวิต,ร่างกายอนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600,00 ความเสียหายส่วนแรก - 2 ความรับผิดชอบต่อตัวรถ ความเสียหายต่อตัวรถ จากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครัง) 20,000 ค่าเสียส่วนแรก - รถจักรยานยนต์สูญหาย/ไพไหม้ (บาท) 30,000 3 ความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 50,000 ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 100,000 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 2 (2ที่นั่ง) เบี้ยประกันภัย 5,300 บาท/ปี

ประกันภัยรถจักรยานยนต์ 2+เพื่อการพาณิชย์ ความคุ้มครอง แผน 4-5 1 ความเสียต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/คน) 500,000 2 ความเสียต่อชีวิต,ร่างกาย,หรืออนามัย,(บาท/ครั้ง) 10,000,000 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) 600,000 ความรับผิดชอบต่อตัวรถ 1 ความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก (บาท/ครั้ง) (อายุรถ 1-3 ปี) (อายุรถ 4 ปีขึ้นไป) 10,000 10,000 2 ค่าเสียหายส่วนแรก - - 3 รถจักรยานยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 10,000 5,000 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 1 อุบัติเหตุส่นบุคคลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน) 50,000 50,000 2 ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (บาท/คน) - - 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) 100,000 100,000 4 จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 2 2 5 รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน125cc.[ไม่เกิน 5.98 kW]* 3,199 3,199 6 เกิน 125 cc. [ ไม่เกิน 11.95 kW ]* 3,199 3,199 *kW [ kilowatt ] : หน่วยงานของกำลังไฟฟ้า สำหรับชนิดรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

แผนประกันสุขภาพ ASIA HEALTH WOrry-Free 1.แผน STANDARD MAX สามารถใช้บริการทุกโรงพยาล No Limit Hospital Chooice -บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วโลก -Emergency Medical Evacuation Service Wordwide Evacuation -ผลประโยชน์สูงสุด ต่อการรักษาครั้วใดครั้งหนึ่ง ต่อปีกรมธรรม์ 780,000 บาท ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (Inpatient Benefits) -ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 4,000/วัน และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ (สูงสุดต่อวัน) ไม่เกิน 45 วัน/โรค -Room & Board,Nursing Charge, Other Medical Charge (Maximum Limit per day) -ค่ารักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยวิกฤติโรคหัวใจ 8,000 -Intensive Care Unit & Coronary Care Unit 15 วัน/Day -ค่าห้องผ่าตัด รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั้วไป -Operating Theatre Included in Hospital Expenses -ค่าแพทย์ผ่าตัด รวมการวางแผนผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัด (จ่ายตามจริง) 100,000 -Surgical s Fee Including Pre-Surgical Assessment & Normal Post-Surgical Care (Actual Expenses) -ค่าปลูกถ่ายหรือหรือเปลี่ยนอวัยวะสำหรับตับ หัวใจ ปอด ไขกระดูก 100,000 และการฟอกไต รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริจาก (สูงสุดต่อโรค) -Organ Transplant s Fee for Liver,Heart,Lung,Kidnneys,Bone Marrow & Kidney dialysis Including Donor s Costs (Maximum per disability) -ค่าว่างยาสลบ รวบอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป -Anaesthetis s Fee IncLuded in Hospital Expenses -ค่ารักษาพยาบาลพิเศษที่บ้านต่อเนื่องทันที หลังจากออกจาก โรงพยาบาลตามที่แพทย์สั่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 10,000 -Private Nurse Fee Recommended by Physician immediate After Hospitalization (Up to 30 Days) -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตร กรณีคนไข้ใน ไม่คุ้มครอง -Inpatient Psychiatric/Mental Disorder Not Covered -ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่าวินิจฉัยโรค ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่ายา ค่าบริการ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าเช่าเก้าอี้รถเข็น และค่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผ่าตัด 100,000 -Hospital Expenses : Diagnostic Laboratory Fee, X-rays, Prescribed Medicnes,Blood & Plasma, Wheel Chair Rentals,Surgical Appiances & Devices -ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอวัยวะเทียมแบบถาวร * รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป -Permanent impianted medical devices & artifical organs Included in Hospital Expenses -ค่าแพทย์เยี่ยม (สุงสุดต่อวัน วันละ) 2,000/วัน ไม่เกิน 45 วัน/โรค -Physician s Daily Hospital Visit (Maximum per days) -ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยงชาญเฉพาะทาง 8,000 -Specialist s consultation fee -การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบคนไข้นอก ภายใน 24 ชั่วโมง สูงสุดต่ออุบัติเหตุ 8,000 -Emergency OPD within 24 hours, maximum per accident -ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาล 2,000 -Emergency Local Ambulance Service Including equipment & staff fee ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (Outpatient Benefits) -ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป การผ่าตัดเล็ก การทำแผล การรักษาด้วยเคมีบำบัด การฉายแสง การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก หากได้รับ คำแนะนำโดยแพทย์ (สูงสุดต่อวัน) 2,000 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี -Doctor Consultation,Medicincs,X-ray, Laboratory tests, Otupatient Surgery, Dressings, Chemotherapy, Radiation, & Alternative Treatment when referred by attanding physician (Maximum per days) -คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการจัดกระดูก ฝังเข็ม และกายภาพบำบัด โดยมิต้องพบแพทย์แผยปัจจุบัน (จำกัดตามจำนวนครั้ง ต่อปี) 3 ครั้ง -Allowable number of visits to Chiropractor,Acupuncturist,& Physiotherapist permitted without first reference to an attending (Maximum visit per year) ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน (Emergency Expenses) -ค่าบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุ้มครองตามจริง -Emergency Assistance : 24 Hours & Days a Week Fully Indemnified -ค่าเคลือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน* คุ้มครองตามจริง -Emergency Medical Evacuation ** Fully Indemnified ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และการแท้งบุตร (Maternity Expense) -ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรสูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 280 วัน) ไม่คุ้มครอง -Materniny Expenses Maximum Limit per Pregnancy Not Covered (Subject to 280 days waiting period) -ค่าใช้จ่ายสำหรับการแท้งบุตรกรณีเปิดและขูดมดลูก สูงสุดต่อการตั้งครรภ์ (กรณีทำประกันมาแล้ว 90 วัน) -Maternity Epenses Limit per Pregnancy (Subject to 280 days waiting period)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้